Pirkimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris  nustato asmens, įsigyjančio prekes www.urban-felt.lt (toliau – Pirkėjas) ir MB „Kitoks veltinis“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Klientui apsiperkant Parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu.
1.3. MB “Kitoks veltinis” atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
1.4. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma el. parduotuvėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.
2. Asmens duomenų apsauga
2.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, turi nurodyti prekių pristatymui būtinus Pirkėjo asmeninius duomenys: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą. Šie duomenys bus išimtinai naudojami prekių užsakymo ir pristatymo tikslais.
2.2. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
2.3. Pardavėjas patvirtina, kad Pirkėjo pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.
3. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas
3.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma yra sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai Pardavėjas gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto banko apie atsiskaitymą už prekes. Tais atvejais kai pasirinkus apmokėjimą už prekes grynais/kortele, kurjeriui pristačius prekę, sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai su klientu susisiekiama ir įsitikinama, kad užsakymas yra tikras ir prekės pristatymo adresai yra teisingi.
3.2. Pardavėjas gavęs pranešimą iš banko, jog Pirkėjas atliko mokėjimo pavedimą prekėms pirkti, Pirkėjui išsiunčiamas pranešimas nurodytu elektroninio pašto adresu. Pranešimo iš banko gavimo momentas laikomas sutarties tarp Pirkėjo ir Pardavėjo vykdymo pradžios momentu.
3.3. Visais atvejais laikoma, jog Pirkėjas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.
3.4. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.
3.5. Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.
4. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai
4.1. Pirkėjo teisės
4.1.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
4.1.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti el. parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju tik tuo atveju, jei prekė yra kokybiška, nebuvo sugadinta ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda.
4.1.3. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
4.2. Pirkėjo įsipareigojimai
4.2.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka, naudodamasis savo banku internete, atlikdamas mokėjimą iš bet kurio kito banko į Pardavėjo sąskaitą, nurodytą „Rekvizituose“. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko atliktą mokėjimą už pasirinktas prekes.
4.2.2. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.
5. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai
5.1. Pardavėjo teisės
5.1.1. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti el. parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
5.1.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, pakeistas Taisykles paskelbdamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.
5.1.3. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
5.2. Pardavėjo įsipareigojimai
5.2.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad el. parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su el. parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.
5.2.2. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui, atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 14 darbo dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.
5.2.3.Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.
5.2.4. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.
6. Prekės ir jų kainos
El. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.
Pardavėjas parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas.
Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės el. parduotuvėje.
Pirkėjas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą el. parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.
Kainos el.parduotuvėje ir užsakyme nurodomos Eurais su PVM.
7. Apmokėjimas
Pirkėjas atsiskaito už savo užsakytas prekes gali dviem būdais:
Atlikdamas banko pavedimą
Pinigus Pirkėjas perveda į el. parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko el. bankininkystės sistemoje. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
Atsiskaitydamas grynaisiais/kortele, kurjeriui pristačius prekes
Jeigu klientas pasirinko apmokėjimą už prekes grynais/kortele, kurjeriui pristačius prekę, užsakytos prekės klientui išsiunčiamos tik po to, kai su klientu susisiekiama ir įsitikinama, kad užsakymas yra tikras ir prekės pristatymo adresai yra teisingi. Šis atsiskaitymo būdas yra taikomas tik  Lietuvos Respublikos teritorijoje.
SVARBU: mokėdami grynais pristatymo metu turėkite tikslią, užsakyme nurodytą pinigų sumą!
8. Prekių pristatymas
8.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
8.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
8.3. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris).
8.4. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 15 dienų  nuo gauto apmokėjimo už prekes. Pasirinkus apmokėjimą už prekes grynais/kortele, kurjeriui pristačius prekę, užsakytos prekės klientui išsiunčiamos tik po to, kai su klientu susisiekiama ir įsitikinama, kad užsakymas yra tikras ir prekės pristatymo adresai yra teisingi.  Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus Kuršių Neriją.
8.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
8.6. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
8.7. Pristačius prekes pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. 
8.8. Tais atvejais, kai priėmus prekes Klientas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas arba pateiktos prekės nėra tinkamo dydžio, spalvos ar kitų matmenų, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.
9. Prekių kokybės garantija
9.1. Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
9.2.Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
9.3. Pardavėjas perduoda prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.
9.4. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.
10. Prekių grąžinimas ir keitimas
10.1. Pirkėjas turi galimybę pakeisti jam perduotus daiktus kitais analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais arba jam nepatinkančias prekes grąžinti. Prieš grąžinant prekes pirkėjas turi būtinai susisiekti su pardavėju nurodytu telefonu arba el. paštu [email protected]
10.2. Tokią teisę Pirkėjas gali įgyvendinti per 14 dienų nuo prekių perdavimo jam momento. 
10.3. Prekių pakeitimas ir grąžinimas galimi tik tada, kai keičiamos ar grąžinamos prekės atitinka tokius reikalavimus:
a) nebuvo naudojamos;
b) nebuvo sugadintos;
c) išsaugotos prekių vartojamosios savybės;
d) neprarado prekinės išvaizdos;
e) nenukirptos etiketės.

Pakuotės pakitimai, būtini prekei apžiūrėti, nelaikomi esminiu sugadinimu ar prekinės išvaizdos praradimu. Visais atvejais prekės turi būti grąžinamos originalioje pakuotėje.
Klientas grąžindamas prekes, visai atvejais privalo pateikti prekių įsigijimo dokumentus.
Už grąžinamos prekės tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra sukomplektuota ir (ar) tinkamai supakuota, Pardavėjas nepriima grąžinamos prekės.
10.4. Daiktų keitimo ir grąžinimo taisyklės (Valstybės Žinios, 2001.07.07, Nr.: 58, Publ. Nr.: 2105) nustato prekes, kurių atžvilgiu Klientas neturi teisės reikšti reikalavimus jas grąžinti ar pakeisti teisės:
a) parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai;
b) kūdikių drabužėliai;
c) siūti vyriški, berniukų, moteriški ar mergaičių apatiniai marškiniai, naktiniai marškiniai, pižamos ir panašūs dirbiniai;
d) liemenėlės, korsetai ir panašūs dirbiniai.
e) spausdintos knygos, reprodukcijos ir kiti poligrafijos pramonės dirbiniai
f) pėdkelnės, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs dirbiniai
g) žaislai, žaidimai, išskyrus sporto ir meškeriojimo reikmenis
10.5. Prekės gali būti keičiamos arba grąžinamos tik tuo atveju, jeigu jos atitinka šios Taisyklių dalies Numatytus reikalavimus. Sumokėta suma grąžinama ne vėliau kaip per 14 d.d. nuo grąžinamos prekės gavimo. Sumos, sumokėtos prekių pristatymui, Klientui negrąžinamos.
11. Atsakomybė
11.1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve.
11.2. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
11.3. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis el. parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
11.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo el. parduotuvėje esančias nuorodas.
11.5. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
11.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus tiesioginius nuostolius.
12. Apsikeitimas informacija
12.1. Pardavėjas visus informacinius pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.
12.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvėje  nurodytais kontaktais (telefonu (+370) 659 23082 ir el. paštu [email protected]
13. Baigiamosios nuostatos
13.1. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo elektroninės parduotuvės tinklalapyje (įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti pirkimo ir pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką, Pardavėjo teikiamas prekės priežiūros paslaugas ir garantijas (jeigu jos suteikiamos)) laikoma pateikta Pirkėjui raštu.
13.2. Visi nesutarimai, kilę ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.


0

Krepšelis